Pedagogisch beleid

Gastouder SIL staat volledig achter het pedagogisch beleid van Gastouderland.
Dit beleidsplan omvat 18 pagina’s , welke ik niet allemaal hier ga plaatsen. Hieronder vind u de inleiding en de uitgangspunten, doelstelling en visie ..

Het volledige beleidsplan vind u op de site van Gastouderland of op onze site bij “documenten

Inleiding

Gastouderland is een geregistreerd gastouderbureau dat ouders, met kinderen in de leeftijd van 0 tot aan de middelbare schoolleeftijd de mogelijkheid biedt gebruik te maken van de door de overheid beschikbaar gestelde oppassubsidie (kinderopvangtoeslag). Gastouderland bemiddelt in heel Nederland tussen vraagouder en gastouder.

Gastouderland wil op een kwalitatief hoogwaardige en verantwoorde wijze de opvang van kinderen organiseren in gastgezinnen. Voor Gastouderland staat het kind, waar verantwoorde zorg aan wordt geboden, centraal. Want
uiteindelijk is dat de kern van ons werk: zorgen voor goede opvang van kinderen, zodat ouders zich met een gerust hart kunnen bezig houden met studie of werk.
Gastouderopvang sluit goed aan bij de behoefte van werkende ouders. Immers, deze vorm van opvang is flexibel: ouders kunnen het aantal uren afnemen waar zij daadwerkelijk behoefte aan hebben. Opvang door gastouders is een vorm van opvang met een eigen karakter. Gastouderopvang onderscheidt zich van opvang in Kindercentra door onder andere:

  • De huiselijk sfeer waarin de opvang plaatsvindt.
  • De flexibiliteit die geboden kan worden: in overleg met gastouders kunnen specifieke
    afspraken gemaakt worden over de opvangtijden, eten, drinken, slapen, etc.
  • Eén vast persoon die het kind verzorgt.

Voor velen zijn dit redenen om voor opvang door gastouders te kiezen.

Het pedagogisch beleid is een belangrijke inhoudelijke pijler waaraan de professionals en de gastouders zich zullen verbinden. In dit pedagogisch beleidsplan kunt u lezen wat onze visie is op gastouderopvang en gastouderbegeleiding. Ouders kunnen zich hiermee een voorstelling maken of de pedagogische visie van Gastouderland aansluit bij hun eigen wensen en opvattingen. Voor gastouders biedt het pedagogisch beleidsplan een kader voor hun werk, zonder dat daarmee de spontaniteit van het omgaan met kinderen in het gedrang komt. De spontane, alledaagse omgang met kinderen is immers erg waardevol.
Het pedagogisch beleidsplan is geschreven voor alle vraag- en gastouders, de Inspectie, de medewerkers van Gastouderland en andere betrokkenen. 1. Uitgangspunten, doelstelling en visie Gastouderland zorgt voor kinderopvang door het bemiddelen tussen gastouders en vraagouders. Hiervoor hanteert Gastouderland een aantal uitgangspunten en een visie op opvoeden. Ook de rol die Gastouderland speelt bij de opvang door gastouders komt aan de orde.

1.1 Uitgangspunten
Gastouderland bemiddelt tussen ouders die opvang zoeken voor hun kind en mensen die opvang willen bieden aan kinderen van anderen. Degene die opvang zoeken worden „vraagouders‟ genoemd en degene die de opvang bieden „gastouders‟. Vraag- en gastouders vormen een veelkleurige groep van mensen; ieder heeft een eigen achtergrond, eigen ideeën over opvoeding en eigen manier van omgaan met anderen. Gastouderland wil recht
doen aan deze diversiteit van mensen en beschouwt mensen, hoe verschillend ook, als principieel gelijkwaardig. Vraag- en gastouders dienen elkaar met respect te behandelen. Bij het bemiddelen voor vraag- en gastouders wordt steeds gestreefd naar de meest passende aansluiting tussen vraag en aanbod van vraag- en gastouders. Het belang van het kind staat hierbij centraal. Tevens wordt rekening gehouden met de achtergrond, cultuur en sociale omgeving van de vraagouder, kind en gastouder om zoveel mogelijk aansluiting te vinden in elkaars „taalgebied‟. Gelijkgezindheid staat bij de matching centraal.

1.2 Algemene doelstelling
Gastouderland stelt zich tot doel het bemiddelen voor en begeleiden van kinderopvang door gastouders. De opvang wordt geboden aan kinderen in de leeftijd van 0 jaar tot aan de middelbare schoolleeftijd, zodat ouders/verzorgers in staat zijn te studeren of werken.

1.3 Pedagogische doelstelling
Het bieden van een leef- en ervaringswereld aan kinderen waarin zij zich kunnen ontwikkelen op
sociaal, emotioneel, cognitief (verstandelijk), lichamelijk (grove- en fijne motoriek) en creatief gebied.
Dit kan worden bereikt door een omgeving te bieden waarin ruimte wordt geboden voor
zelfvertrouwen, respect en zelfstandigheid van het kind.

1.4 Visie op opvoeding
Gastouderland gaat ervan uit dat de volgende factoren een rol spelen bij de ontwikkeling van kinderen:

  • De aanleg van het kind.
  • De omgeving waarin het kind opgroeit.
  • Een wisselwerking tussen de aanleg van het kind en de omgeving van het kind.

Bij de aanleg van het kind speelt erfelijkheid een grote rol. De omgeving van het kind bestaat uit het eigen gezin, de familie, het gezin van de gastouder,vriendjes, de buren, sociale klasse, etc. Ook de ruimte waarin het kind opgroeit, behoort tot de omgeving: bijvoorbeeld de wijk, de flat, de stad of het platteland.
De wisselwerking tussen de aanleg van het kind en de omgeving van het kind is erg belangrijk; zij beïnvloeden elkaar wederzijds. Dit betekent dat het kind enerzijds invloed uitoefent op zijn omgeving en anderzijds de omgeving invloed op het kind uitoefent. Omdat de gastouder deel uitmaakt van de omgeving van het kind, heeft zij een grote invloed op de ontwikkeling van het gastkind. Met opvoeden wordt bedoeld dat de volwassene invloed uitoefent onder ander met als doel het kind in zijn ontwikkeling te stimuleren. Deze invloed zal soms bewust worden uitgeoefend, soms zal dit ook onbewust het geval zijn. De alledaagse omgang tussen gastouder en gastkind bevat veel opvoedende aspecten, die veelal onbewust plaatsvinden. Van de gastouder wordt verwacht dat zij zorgt voor een klimaat van acceptatie, veiligheid en geborgenheid. Hierdoor voelt het kind zich gewaardeerd, durft het initiatief te nemen, kan het kind de eigen mogelijkheden ontdekken en zelfvertrouwen ontwikkelen.